Bookmarklet

  1. מה זה bookmarklet? ראו הסבר בויקיפדיה. (תרגום לעברית, מישהו?)
  2. כדי להתחיל פשוט, נציע bookmarklet שמחפש שמות בדף שבו הוא מופעל והופך אותם לקישורים לכ"פ.
  3. רעיונות לשם ל-bookmarklet? באנגלית אני קורא לו OKify, משחק מילים על linkify — כך מתכנתים קוראים לפעולה — ו-Open Knesset.
  4. שתי אפשרויות:
    1. להפוך לקישורים את כל שמות חברי הכנסת, מפלגות, וכל דבר שיש לו עמוד יחודי באתר כ"פ.
    2. קודם לסמן ("לבחור"?) טקסט בעמוד, ואחר כך להפעיל את ה-bookmarklet, שיציג תוצאות חיפוש של הטקסט מכ"פ. שני צעדים במקום אחד, אבל מאפשר לחפש כל דבר. (האם ה-API של כ"פ מאפשר חיפושים כאלה?)
  5. כשנפתח פופאפ(ים) אפשר יהיה במקום קישורים סתם לפתוח פופאפ על כל שם שקושר לכ"פ, וכו'.

רעיונות? עזרה?

תיעוד הפיתוח, למתכנתים, באנגלית, בנפרד.

One thought on “Bookmarklet

  1. Pingback: Bookmarklet | Elitist

Comments are closed.